El Codi tècnic de l'edificació i el Real Decreto 47/2007 que va entrar en vigor el 19 d'abril exigeix facilitar als compradors o usuaris dels edificis un certificat d'eficiència energètica.

Aquest certificat inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques per valorar i comparar la seva eficiència energètica. S'intenta afavorir la promoció d'edificis d'alta eficiència energètica i les inversions d'estalvi d'energia.

 

Nosaltres elaborem els informes necessaris per obtenir la certificació energètica i l'etiqueta d'eficiència energètica en projectes de noves construccions o rehabilitacions d'edificis existents, complint amb les exigències legals actuals. Utilitzem els programes CALENER-VYP,  CALENER-GT  i C3X (metodes aprovats pel Ministeri d'industria) per desenvolupar els nostres informes.

 

El certificat d'eficiència energètica és necessari en edificis de nova construcció i modificacions, reformes o rehabilitacions d'edificis existents, amb una superfície útil superior a 1.000 m² on es renovi més del 25 % del total dels tancaments.

 

El certificat ha de contenir com a mínim la següent informació: identificació de l'edifici, indicació de la normativa energètica d'aplicació en el moment de la construcció, indicació de l'opció seleccionada i del programa informàtic utilitzat per obtenir la qualificació d'eficiència energètica, descripció de les característiques energètiques de l'edifici, qualificació d'eficiència energètica de l'edifici expressada mitjançant etiqueta i descripció de proves, comprovacions i inspeccions portades a terme durant l’execució de l'edifici per establir la conformitat de la informació continguda en el certificat d'eficiència energètica amb l'edifici acabat.

 

El certificat d'eficiència energètica té una validesa màxima de 10 anys i l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma corresponent disposa les inspeccions pertinents per comprovar i vigilar el compliment de la certificació d'eficiència energètica d'edificis.