ACTUALITZACIÓ NORMATIVA 28/07/12

2012-07-28 08:07

DOGC 6175 (20/07/2012)
EDICTE de 12 de juliol de 2012, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d'ampliació del termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6175/1254678.pdf

ANUNCI de l'Ajuntament de Centelles, sobre aprovació de l'Ordenança municipal reguladora
del soroll i de les vibracions i el mapa de capacitat acústica del municipi.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6175/1254608.pdf


EDICTE de l'Ajuntament de Ripollet, sobre aprovació deinitiva d'una ordenança municipal
de residus de construcció i demolició.
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6175/1254556.pdf

BOE 174 (21/07/2012)

Resolución de 6 de julio de 2012, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.
https://www.boe.es/boe/dias/2012/07/21/pdfs/BOE-A-2012-9806.pdf